Kim jesteśmy

KIM JESTEŚMY

Stowarzyszenie Wolna Edukacja to grupa rodziców, pedagogów, sympatyków edukacji wolnościowej. Spotkaliśmy się na początku 2013 roku, zainteresowani zapewnieniem optymalnych warunków rozwoju dla naszych i nie tylko naszych dzieci. Połączyła nas chęć stworzenia alternatywy szkolnej, uwzględniającej obecną wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, neurobiologii. Wspólny mianownik naszych pasji to: edukacja wolnościowa, demokratyczna, porozumienie bez przemocy, rodzicielstwo bliskości. Efektem przecięcia dróg życiowych osób w naszej grupie było powołanie stowarzyszenia  wraz z najważniejszymi celami jego istnienia. 

Naszym głównym celem* jest kreowanie środowiska i tworzenie sytuacji sprzyjających samorozwojowi, poprzez wspieranie szkoły demokratycznej w Tychach. Chcemy też upowszechniać ideę edukacji wolnościowej, czyli edukacji opartej na odpowiedzialności i świadomym uczeniu się z własnej woli, w społeczności równych praw i wzajemnego szacunku.

Poza tym ważne dla nas jest również:

  • prowadzenie i promowanie innowacyjnej i prospołecznej działalności oświatowej i edukacyjnej, 
  • organizowanie szkoleń, warsztatów, staży, praktyk i udziału w konferencjach dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań służących podnoszeniu jakości edukacji prowadzenie działań doradczych, informacyjnych, badawczych i szkoleniowych mających na celu podnoszenie kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zajmujących się edukacją, kulturą, sportem i rekreacją, ochroną zdrowia, ekologią oraz na rzecz osób będących potencjalnymi beneficjentami ich działań,
  •  świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, merytorycznej oraz tworzenie warunków do uzyskania takiej pomocy w zakresie inicjatyw dzieci i młodzieży zmierzających do ich rozwoju intelektualnego, kulturalnego i zawodowego,
  • wymianę doświadczeń i współpracę w zakresie opisanym powyżej ze szkołami, mediami, władzami państwowymi i lokalnymi, ośrodkami akademicko-naukowymi, organizacjami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, których zadania, działania lub cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia.
  • rozwój osobisty i podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia,
  •  inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju stowarzyszenia i środowiska lokalnego,
  • propagowanie osiągnięć dorobku stowarzyszenia.

* Szczegółowe informacje o zakresie naszej działalności znajdziesz w Statucie Stowarzyszenia Wolna Edukacja